In BANNER_HOME, NOTICIES

Pares i mares, personal treballador i titularitats d’escoles concertades de Catalunya presenten 121.604 al·legacions al projecte de decret de la programació de l’oferta educativa i del procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya.

al·legacions concertada decret
Mar Plana (Secretària de CCAPAC) i Josep Manuel Prats (President de Fapel)

La Confederació Cristiana de Pares i Mares d’alumnes de Catalunya (CCAPAC), la Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Escoles Lliures (FAPEL) han registrat al departament d’Educació 121.604 al·legacions al projecte de decret de la programació de l’oferta educativa i del procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya, signades per pares i mares, personal treballador i representants de les titularitats de les escoles concertades.

Les al·legacions se centren bàsicament en aquests aspectes que pretén regular el projecte:

1. Restringeix el dret dels pares i les mares a l’elecció d’escola, perquè pot suprimir unitats abans que els pares hagin pogut manifestat les seves preferències.

2. No compleix el Pacte contra la segregació Escolar, promogut pel Síndic de Greuges i subscrit pel departament d’Educació i, entre d’altres, per les entitats representatives dels titulars i de les federacions i confederacions dels pares i mares dels centres concertats, perquè no assegura un finançament suficient per escolaritzar els alumnes en condicions de gratuïtat, provocant un sobrecost que han de sufragar els pares, o l’asfíxia econòmica de l’escola.

3. Atorga atribucions impròpies a les Oficines Municipals d’Escolarització (OMEs) i a les Comissions de Garanties d’Admissió, en perjudici de les competències que tenen els titulars dels centres concertats o els directors dels centres públics (gestió sol·licituds d’admissió, organització de les jornades de portes obertes, informació als pares…).

La programació de llocs escolars i el procés de preinscripció i matrícula incideixen de manera directa en el dret fonamental a l’educació, a l’elecció de centre docent per part del pares, mares o tutors del alumnes i al de creació i direcció de centres docents. La conducta de  l’Administració entorn aquests processos no pot estar dirigida per directrius d’eminent pes polític ideologitzat, sinó que ha de basar-se en la tutela del dret fonamental dels educands a rebre l’ensenyament bàsic obligatori de forma gratuïta, a la llibertat de creació de centres docents i en el servei objectiu a l’interès públic que ha d’inspirar la seva actuació.

A més de les al·legacions presentades, d’altres s’han registrat directament en oficines de l’Administració i moltes altres han arribat fora de termini. Cal recordar que l’avantprojecte de decret ha estat sotmès a informació pública només set dies hàbils.

Després de constatar el gran suport que ha tingut aquest tràmit d’informació pública, el sector concertat reitera la seva voluntat de diàleg i demana la disponibilitat del Govern per modificar a fons el tractament del procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya per garantir el dret a l’educació de tothom, harmonitzant-lo amb el drets individuals dels ciutadans i ciutadanes, donant estabilitat als llocs de treball en el sector i assegurant una adequada i equilibrada escolarització dels alumnes amb necessitats de suport educatiu que propiciï una adequada cohesió social.

Per la llibertat d’ensenyament, el pluralisme, el dret dels pares a escollir escola, la gratuïtat i contra la segregació escolar

Barcelona, 10 de febrer de 2020

Agrupació Escolar Catalana

Associació Professional Serveis Educatius de Catalunya

Confederació de Centres Autònoms d’Ensenyament de Catalunya

Federació Catalana de Centres d’Ensenyament de Catalunya

Fundació Escola Cristiana de Catalunya

Confederació Cristiana d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya

Federació d’Associacions de Mares i Pares de les Escoles Lliures de Catalunya