POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Privacitat i protecció de dades

En acompliment amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’Abril de 2016, relatiu a la protecció de las persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la liure circulació d’aquestes dades, d’acord amb el Cap.III Sec.2  d’aquest reglament (en endavant RGPD), s’informa als usuaris i interesants del següent.

 

Finalitat. A FAPEL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de gestionar l’enviament de la informació que ens sol·licitin i prestar-li els serveis que ens són encomanats, és a dir, la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis que l’usuari decideixi sol·licitar i contractar i als quals pot accedir des d’aquesta web.

A FAPEL  no elaborarem perfils comercials d’acord amb la informació sol·licitada, per la qual cosa li informem que no es prenen decisions automatitzades.

Conservació de les dades. Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació entre FAPEL  i els interessats.

Legitimació. La base legal per al tractament de les seves dades és la gestió i la resposta a la informació sol·licitada per l’interessat, així com la prestació dels serveis contractats i sol·licitats de forma expressa pel usuari o l’interessat (consentimen exprés).

La informació facilitada per FAPEL  i la prestació dels seus serveis a les persones interessades i clients està basada en el consentiment que se li sol·licita.

Destinataris. Les dades dels usuaris es comunicaran únicament, prèvia informació i acceptació per a la prestació del servei, així com en cas de ser necessari a empreses del grup i col·laboradors, a l’encarregat del tractament i a aquelles entitats amb les que sigui necessària la comunicació, amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat o atendre la sol·licitud d’informació.

L’usuari ha de tenir en compte que hi ha certes cessions de dades que són necessàries perquè es pugui prestar el servei sol·licitat i realitzar la prestació encomanada.

Procedència. Les dades personals que tractem a FAPEL  procedeixen de les seves sol·licituds i/o dels formularis facilitats pels interessats i usuaris.

Les categories de dades que es tracten són:

– Dades d’identificació

– Adreces postals o electròniques

– Informació addicional facilitada per l’interessat

– Número de telèfon facilitat per a avisos

– No es tracten dades especialment protegides

Tractament de dades i Drets. De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, i concretament en el Reglament general sobre protecció de dades (RGPD), l’informem que les seves dades seran incorporades a un fitxer sota la responsabilitat de FAPEL amb domicili a Barcelona-08006, C/ Sant Elies 21, 1º1ª 08006, amb la finalitat de poder atendre, gestionar, informar-los i donar seguiment a les seves consultes i peticions.

En compliment amb la normativa vigent, FAPEL, els informa que les dades seran conservades durant el termini LEGALMENT ESTABLERT.

FAPEL posa en coneixement dels interessats i usuaris que es compleix amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, ja que es considera que la privacitat dels usuaris i el secret i seguretat de les dades personals que es puguin facilitar mitjançant aquest servei, necessàriament requereix l’adopció de mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accessos no autoritzats i robatori de les dades personals facilitades, en el seu cas, tenint en compte l’estat de la tecnologia, naturalesa de les dades i riscos als quals es troben exposats.

FAPEL informa que procedirà a tractar les seves dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això, que FAPEL es compromet al tractament confidencial i a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades de caràcter personal podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o bé a través de correu electrònic ppdd@fapel.net

En cas que sigui procedent, l’informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de FAPEL, dirigint-se per escrit a l’adreça de correu ppdd@fapel.net  indicant DPO en l’assumpte.

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

FAPEL no cedirà o comunicarà a tercers les dades personals rebudes sense consentiment exprés de l’interessat, excepte en el cas que la comunicació sigui necessària per prestar-li el servei que el destinatari ens hagi sol·licitat, i en aquells casos legalment previstos.