És la Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Escoles Lliures de Catalunya que agrupa les AMPA de nombroses escoles promogudes per la iniciativa social, així com les d’altres tipus d’associacions que recolzen les finalitats de la Fapel.

Fapel està oberta a totes les AMPA de Catalunya, així com a tots els centres educatius, independentment que aquests tinguin o no constituïda una AMPA.

 

President: Josep Manuel Prats

Vicepresident: Marcial Quintairos

Secretari: Joan Josep Codina

Tresorera: Olga Encuentra

Vocals: Marta Rútia, Miquel Estany, Sonsoles Iglesias, Ramón Soley, Josep Maria Roura, Rosa Fité, Oriol Peguera i Carles Camí.

 

Finalitats de Fapel

 • Promoure, sostenir i defensar la llibertat d’ensenyament i el dret prioritari dels pares a triar l’escola que desitgin pels seus fills.
 • Organitzar, amb la col·laboració de les AMPA federades, activitats que tinguin com a objectiu millorar la relació família-escola, mitjançant trobades, sessions de treball, visites i reunions, tant a nivell nacional com internacional.
 • Representar i dur a terme accions necessàries davant els poders públics en defensa dels drets dels pares en l’educació.
 • Mantenir una relació constant i participar en les organitzacions europees internacionals amb intercanvi d’informació i d’iniciatives en defensa dels objectius esmentats.

 

Àmbit de representació

Fapel representa a 140.000 pares i mares que pertanyen a més de 1.000 entitats, participant activament en tots els fòrums que li són propis:

CEC

 • Participació activa en totes les Comissions i Subcomissions que desenvolupen totes les lleis d’Ensenyament de Catalunya.
 • Les comissions fixes són: Ordenació educativa, Finançament i Programació educativa.
 • Les subcomissions són obertes i desenvolupen temes proposats pels membres del Consell de la Comunitat educativa.
 • Participació activa a nivell nacional en les Jornades de Consells Escolars Autonòmics i de l’Estat.
 • Participació activa a nivell autonòmic en la Jornada de reflexió del Consell Escolar de Catalunya.

També tenim una participació activa en totes les convocatòries en què l’administració educativa necessita fer consulta a la comunitat educativa:

 • Publicació de documents.
 • Eleccions a Consells escolars.
 • Comissions de matriculació d’alumnes.
 • omissió de concerts educatius.

COFAPA

És la confederació de federacions d’associacions de pares i mares d’alumnes. Fapel és un dels membres fundadors, juntament amb FAPACE, FAPACEL i FAPAPVA.

Aquesta confederació actua a nivell de l’Estat Espanyol i actualment ocupa els càrrecs de la Vicepresidència i la Tresoreria. A més, Fapel està en procés de presentació i inici d’actuació i participa, amb dues places, en el futur Consell Escolar de l’Estat.

EPA

És l’Associació Europea de Pares i mares. Té la seu legal a Brussel·les i l’oficina operativa a Viena. Fapel és un dels membres fundadors i ha estat sempre membre del Consell d’Administració, en diferents llocs de decisió. EPA actua a nivell de la UE i representa a 150 milions de famílies europees, estant en relació directa amb la Comissió Europea, el Consell d’Europa i diferents organismes internacionals.

Actes en els que participa:

 • L’Assemblea General amb el Premi Alcuin.
 • La Comissió de Presidents a Brusel·les.
 • El manifest anual sobre un tema educatiu.

La FAPEL també és membre de:

 • l’ OIDEL: Organissation Internationale pour le Dévolepement de la Liberté d’Enseignement (Seu a Ginebra).
 • GEC: Grup d’Entitats Catalanes de la Família (Seu a Barcelona).
 • FANOC: Federació de Famílies Nombroses.
 • Foro Internacional de la Familia.
 • UIOF: Union Internationale des Organismes Familiaux.

 

Estatuts de Fapel

CAPITOL I

Denominació, objecte, domicili i àmbit

Article 1.- A l’empara de l’article 22 de la Constitució Espanyola de 1978, de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, i el Decret 202/1987, de 19 de maig del Departament d’Ensenyament i les restants disposicions d’aplicació, així com la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre Tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, es constitueix la Federació d’Associacions de Pares d’Escoles Lliures de Catalunya (FAPEL) que es regirà pels presents Estatuts.

Article 2.- La Federació es constitueix per temps indefinit.

Article 3.- El domicili es fixa a Barcelona, carrer Sant Elies, 21, 1er 1ª. El domicili es podrà canviar per acord de l’Assemblea general.

Article 4.- L’activitat de la Federació s’estén a tota Catalunya, o bé directament o a través de les Associacions locals, comarcals, que en ella s’integrin.

Podrà relacionar-se amb d’altres Federacions anàlogues a nivell d’Estat, Unió europea i altres.

Article 5.- L’objecte de la Federació és representar els interessos col·lectius dels seus membres i de les entitats en ella representades .

CAPÍTOL II

Finalitats

Article 6.- La Federació té plena personalitat jurídica pròpia i per tant gaudeix de capacitat per adquirir, posseir, administrar, gravar, hipotecar i alienar béns de tot tipus, inclús immobles, obligar-se i celebrar tota classe d’actes i contractes i comparèixer davant jutjats, tribunals i òrgans de l’Estat, Autonòmics, Provincials, Municipals i altres.

Article 7.- La Federació té com a fins:

1. Promoure, sostenir i defendre el principi de llibertat d’ensenyament i el dret prioritari dels pares a triar el tipus d’ensenyament que desitgin pels seus fills.

2. Coordinar i procurar l’activitat institucional de les Associacions federades, amb l’objectiu de què els pares associats rebin una eficaç ajuda pel desenvolupament integral de la personalitat dels seus fills.

3. Organitzar amb la col·laboració de les Associacions federades, activitats que tinguin com objectiu la formació dels pares, per a millorar la relació família i escola.

4. Organitzar, gestionar i participar en benefici dels pares i/o alumnes, membres de les Associacions: activitats educatives, formatives, trobades, sessions de treball, editar publicacions, etc, visites, congressos, tant nacionals com internacionals.

5. Defendre els drets de l’ensenyament lliure i autònom en ordre a la seva promoció i desenvolupament d’acord amb la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

6. Vetllar pel prestigi dels Centres d’Ensenyament i la defensa de la seva dignitat social.

Totes aquestes activitats i fins, la Federació es proposa també desenvolupar-les en col·laboració amb altres entitats semblants i amb organitzacions nacionals i internacionals que treballen pel bé de l’escola i la família.

CAPÍTOL III

Socis

Article 8.- Són socis fundadors les Associacions de pares i mares que signen aquests estatuts.

Article 9.- Podran ser socis de la Federació:

a) Les entitats associatives de pares i mares d’alumnes de centres d’ensenyament de qualsevol nivell educatiu de Catalunya.

b) Les associacions d’amics o col·laboradors de centres educatius.

Article 10.- Seran socis de la Federació, les associacions de pares i mares d’alumnes de Catalunya amb plena capacitat jurídica que ho sol·licitin, acceptin plenament els fins de la federació i siguin admesos com a tals per la Junta Directiva.A la sol·licitud d’ingrés s’acompanyarà un exemplar dels estatuts que regeixen les activitats del nou soci i el nombre d’afiliats.

La Federació durà un llibre registre d’associacions on es consignaran les dades relatives a cadascuna.

Article 11.- Contra l’acord denegatori d’ingrés, pres per la Junta Directiva, l’Associació interessada podrà presentar recurs davant l’Assemblea general de la Federació en el termini de trenta dies hàbils a partir de la data de la notificació.

Article 12.- Són deures dels socis:

a) Complir els Estatuts i les normes reglamentàries que es dictin pels òrgans de govern de la Federació, així com els acords de la Junta Directiva i de l’Assemblea general.

b) Complir els acords reglamentaris adoptats per la Federació, en Assemblea general, amb la finalitat d’assolir de la millor manera possible els objectius de la Federació.

c) Estar al corrent en el pagament de les quotes que reglamentàriament s’estableixin.

Article 13.- Són drets dels socis, que estiguin al corrent dels seus deures:

a) Gaudir de tots els serveis que s’estableixin per assolir els fins de la Federació.

b) Assistir a les Assembles, actes i reunions que es celebrin.

c) Exercir les atribucions que els competi o els hi siguin delegades per la Junta directiva o l’Assemblea general.

d) Intervenir en l’Assemblea en la forma en què es determini en aquests Estatuts, tenint-t’hi veu i vot.

e) Tenir accés als càrrecs directius de la Federació, i el dret d’escollir als membres de la Junta Directiva, d’acord amb allò indicat a l’article 23 d’aquests estatuts.

Article 14.- Els socis poden ser donats de baixa de la Federació per algun dels motius següents:

a) Renúncia voluntària comunicada per escrit al President.

b) Falta de pagament de la quota vàlidament acordada.

c) Utilitzar la Federació o servir-se de la condició de soci per a finalitats estranyes a les estatutàriament assumides.

d) Per acord de la Junta directiva de la Federació prèvia deliberació i comunicació a l’Assemblea general i davant d’una causa justificada, i prèvia audiència de l’entitat implicada. La decisió final serà presa per l’Assemblea General.

CAPÍTOL IV

Òrgans de govern: L’Assemblea General i la Junta Directiva

Article 15.- La Federació és regida per l’Assemblea General i la Junta Directiva.

Article 16.- L’Assemblea General està constituída per tots els socis que hi podran concórrer personalment o degudament representats.

Article 17.- L’Assemblea general extraordinària pot ser convocada :

a) per acord de la Junta directiva

b) per sol·licitud d’un 10% dels associats.

Article 18.-

1.Correspon a l’Assemblea general ordinària:

a) Fixar els principis i els plans generals d’actuació de la federació.

b) Aprovar els pressupostos anuals de despeses i d’ingressos, la memòria anual d’activitats i l’estat de comptes anual, així, com l’actualització de quotes.

c) Decidir sobre qualsevol altra qüestió proposada per la Junta Directiva i que no es reservi a la competència de l’Assemblea General Extraordinària.

d) Conèixer l’actuació de la Junta Directiva en relació a les funcions que es transmeten a través dels Estatuts.

e) Qualsevol tema que assenyali la legislació vigent.

2.Correspon a l’Assemblea General Extraordinària:

a) La reforma dels Estatuts.

b) Acordar la disposició o l’alienació de béns i drets.

c) Decidir sobre qualsevol qüestió proposada per la Junta Directiva o demanada pels socis que representin una majoria absoluta.

d) Decidir sobre la dissolució de la Federació a proposta de la Junta Directiva.

Article 19.- L’Assemblea general, tant les ordinàries com les extraordinàries, queden vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan hi concorren, presents o representants, la majoria dels socis, i en segona convocatòria, trenta minuts més tard, sigui quin sigui el nombre de socis o representants.

De les assemblees s’aixecaran actes que hauran de ser aprovades per la pròpia Assemblea. També podrà ser aprovada pel President i per dos socis interventors designats per la mateixa Assemblea a aquests efectes.

L’acta aprovada gaudirà de plena força executiva.

Els acords s’adoptaran per majoria simple dels assistents i representants.

Article 20.- Els socis que ostentin la representació d’altres associats acreditaran per escrit aquesta representació davant de la Junta Directiva abans de l’Assemblea.

Article 21.- L’Assemblea General haurà de reunir-se al menys una vegada a l’any.

El President de la Federació podrà convocar l’Assemblea General amb caràcter extraordinari sempre que ho cregui convenient

Les assemblees generals, siguin ordinàries o extraordinàries, es convoquen amb una antelació mínima de deu dies, mitjançant una comunicació escrita adreçada a cada soci en la qual s’expressen els assumptes que s’han de tractar. Les assemblees generals, tant les ordinàries com les extraordinàries, queden vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan hi concorren, presents o representants, la majoria dels socis, i en segona convocatòria, trenta minuts més tard, sigui quin sigui el nombre dels socis.

Article 22.- La Junta Directiva és l’òrgan executiu rector de l’Associació i serà designada per l’Assemblea General.

Article 23.- La Junta Directiva com òrgan de govern col·legiat, representa a l’Assemblea General, i constarà de dotze membres com a màxim i un mínim de sis, i estarà integrada pel President, Vicepresident, Secretari, Secretari General, Tresorer i pels vocals que designi l’Assemblea General. Al menys la meitat dels membres de la Junta Directiva han de ser escollits entre els socis fundadors de la Federació.

Article 24.- Els acords de la Junta Directiva es prenen per majoria i en cas d’empat decidirà el vot de qualitat del President.

Article 25.- La durada del manament serà de quatre anys, renovant-se per meitat cada dos anys, sent possible la reelecció sense límit de vegades.

Article 26.- Correspon a la Junta Directiva, entre altres, les següents facultats:

a) Convocar i fixar la data de celebració de l’Assemblea General.

b) Decidir sobre les altes i baixes dels socis

c) Complir i fer complir les disposicions del present Estatut i els acords de l’Assemblea General.

d) Confeccionar la memòria, balanç i pressupostos anuals per a l’aprovació de l’Assemblea General.

e) Proposar la quantitat de les quotes dels associats.

f) Dur a terme, promoure i orientar les activitats de la Federació per assolir els seus fins específics.

g) Rendir comptes anualment a l’Assemblea General.

h) Crear i anomenar totes les comissions que cregui convenients per a millorar la consecució dels fins de la Federació.

i) En general, totes les funcions que li corresponguin per la bona i recta administració de la Federació i que no corresponguin amb exclusivitat a l’Assemblea General.

Article 27.- La Junta Directiva es reunirà ordinàriament un cop al mes o sempre que ho solálicitin tres membres de la mateixa.

Article 28.- Dels membres de la Junta Directiva:

1.Presidència. El President de la Federació també ho us de l’Assemblea General i de qualsevol altre òrgan col·legial establert en els Estatuts, o que pugui establir-se en el futur.

Correspon al President:

a) Representar amb plens poders a la Federació.

b) Convocar i presidir l’Assemblea General i la Junta Directiva.

c) Fixar l’ordre del dia.

d) Executar els acords adoptats per l’Assemblea.

e) Manar les despeses i autoritzar pagaments.

f) Designar assessors per a què, amb veu però sense vot, participin en les reunions dels òrgans colálegiats.

g) Firmar amb el Tresorer o interventor els xecs, rebuts i altres documents anàlegs.

h) Delegar de manera accidental o permanent alguna de les seves funcions.

i) En general, adoptar totes les mesures que consideri urgents, pel millor governament, règim i administració de la Federació, donant-ne compte a la Junta Directiva.

El Vicepresident substituirà al President en la seva absència.

El Tresorer és el responsable de les finances, i estan al seu càrrec els fons, talons bancaris, cobraments i pagaments i els llibres comptables.

El Secretari és el que aixeca les oportunes Actes i dóna fe dels seus acords i des de l’Assemblea General assisteix al President. Serà tambè Secretari nat de l’Assemblea.

Article 29.- De la Secretaria Tècnica.

La Junta Directiva de la Federació té l’exclusiva competència per anomenar el personal tècnic, administratiu o de qualsevol altre mena, inclús el Secretari General Tècnic, que assumirà la gestió i administració de la Federació, corresponent-li entre d’altres les següents facultats:

a) Ostentar la delegació de facultats de gestió que el President li atorgui mitjançant poders.

b) Executar els acords de la Junta Directiva, podent adoptar totes les mesures que estimi convenients per assolir els fins de la Federació.

c) Assistir al President en la redacció de l’ordre del dia i redactar la Memòria anual.

CAPÍTOL V

Règim econòmic de la Federació

Article 30.- La Federació administrarà amb plena independència els seus recursos econòmics, complirà les obligacions i durà la seva comptabilitat ajustada a la normativa legal. Aquests recursos seran:

a) Les quotes ordinàries i extraordinàries que acordi la Junta Directiva.

b) Els donatius i subvencions que rebi, així com les derrames que, en el seu cas, acordi l’Assemblea General.

Article 31.- Per a cada exercici econòmic la Junta Directiva elaborarà el pressupost de despeses i ingressos.

La memòria, balanç i liquidació del pressupost de l’exercici precedent, l’aprovació del qual correspon a l’Assemblea General, seran exposats amb quinze dies d’antelació a la data de la convocatòria per a la seva comprovació per qualsevol soci de la Federació.

Article 32.- Qualsevol qüestió no prevista en aquests Estatuts serà resolta per la Junta Directiva, sense perjudici que sigui sotmesa a la pròxima Assemblea General que es convoqui.

CAPÍTOL VI

Dissolució

Article 33.- La Federació solament podrà dissoldre’s per acord de l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva, en reunió extraordinària, expressament convocada per aquesta finalitat i haurà d’adoptar-se la decisió per majoria absoluta de vots.

Article 34.- En cas de dissolució, la Junta Directiva assumirà la funció de comissió liquidadora. El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat pública o privada sense afany de lucre que decideixi l’Assemblea General.

La Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Escoles Lliures de Catalunya (FAPEL) està inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el n. 72 de la Secció 2a del Registre de Barcelona.

Barcelona, 18 d’octubre de 2016

DILIGÈNCIA FINAL per la qual el Secretari, amb el vist-i-plau del President, certifica que aquests són els Estatuts aprovats en l’Assemblea General Ordinària de divuit d’octubre de dos mil setze. Els acords s’han pres d’acord amb el quòrum i el règim de votacions establerts als Estatuts.

Sr. Joan Josep Codina Puig, Secretari

Sr. Josep Manuel Prats Moreno, Vist-i-plau President